PRIVACY STATEMENT

Banenmatch respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.banenmatch.nl (hierna: "Site"). Banenmatch gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Banenmatch wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Banenmatch heeft de verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingnummer 1474240).


Inhoud


1. Wie is Banenmatch?

2. Welke gegevens worden door Banenmatch verwerkt?

3. Met welk doel verwerkt Banenmatch gegevens?

4. Aan wie verstrekt Banenmatch gegevens?

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Banenmatch deze?

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Banenmatch?

7. Hoe beschermt Banenmatch uw gegevens?

8. Welke rechten hebt u?

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?


1. Wie is Banenmatch?


Banenmatch BV.. is de onderneming die de website www.banenmatch.nl en gerelateerde websites exploiteert. De Site is een platform waar bedrijven en kandidaten bij elkaar worden gebracht, door het plaatsen van CV's en vacatures. Banenmatch BV. is gevestigd aan de Christiaan Huygensstraat 14 (2665KX) te Bleiswijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20138797.

 


2. Welke gegevens worden door Banenmatch verwerkt?


Indien u aangeeft de e-mailnieuwsbrief van Banenmatch te willen ontvangen, zullen uw naam en e-mailadres verwerkt worden. Indien u zich wenst te registreren op Banenmatch, zullen uw e- mailadres en overig ingevoerde gegevens verwerkt worden. Voor het gratis plaatsen van een CV op de Site dient u zich te registreren. Tevens dient u uw naam, adres, woonplaats (samen: NAW-gegevens), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en, eventueel, titulatuur op te geven op de Site. Ook dient u uiteraard overige CV-gegevens, zoals uw opleiding, te verstrekken. Deze gegevens worden door Banenmatch verwerkt. Van alle bezoekers van de Site worden door Banenmatch gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).


Gegevensverwerking

BANENMATCH verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van BANENMATCH en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Tenslotte kan de BANENMATCH, als u heeft verklaard akkoord te zijn met dit Privacy Statement (opt-in), gegevens aan derden (waaronder uw e-mailadres) ter beschikking stellen die deze kunnen gebruiken om u informatie aan te bieden, onder andere via e-mail. Op alle communicatie tussen u en (een van) de partners van de BANENMATCH zijn privacyregels van de betreffende partner van toepassing.


3. Voor welke doeleinden verwerkt Banenmatch gegevens?

Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Uw e-mailadres en regio zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden zodat u kan inloggen op uw persoonlijke pagina. Banenmatch verwerkt uw e-mailadres en de overige gegevens zoals omschreven onder 2 om, indien u dit wenst, uw CV op de Site te plaatsen en werkgevers en/of intermediairs hiermee in staat te stellen te beoordelen of uw CV aansluit op de betreffende vacature en eventueel contact met u op te nemen.

4. Aan wie verstrekt Banenmatch gegevens?

Banenmatch zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Banenmatch kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Banenmatch. Banenmatch behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Banenmatch, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Banenmatch zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site of een advertentie in een landelijk dagblad. Uw op de Site geplaatste CV kan uitsluitend volledig bekeken worden door werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Banenmatch. U kunt zelf bepalen of u uw CV al dan niet anoniem plaatst en of uw CV de status “Actief” of “Inactief” heeft. Een “Inactief” CV wordt niet getoond aan voornoemde werkgevers en/of intermediairs, tot het moment dat u zelf de status aanpast naar “Actief”. Indien u uw CV anoniem plaatst, maar toch in de tekst uw contactgegevens weergeeft, kan Banenmatch niet garanderen dat u benaderd wordt door werkgevers en/of intermediairs naar aanleiding van uw CV. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Banenmatch mogen uw actieve CV en contactgegevens uitsluitend gebruiken om u te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature. Indien u echter om andere redenen wordt of bent benaderd, kunt u dit misbruik melden bij Banenmatch via info@Banenmatch Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Banenmatch mogen uw CV niet openbaar maken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, tenzij u hier toestemming voor geeft aan de desbetreffende werkgever en/of intermediair. Indien u dit echter toch constateert, kunt u dit misbruik melden bij Banenmatch via info@Banenmatch.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Banenmatch deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Banenmatch zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Banenmatch uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Banenmatch haar Site en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Site wel negatief beïnvloed kunnen worden.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Banenmatch?

De Site bevat links naar websites van derden. Banenmatch is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Evenmin is Banenmatch verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers en/of intermediairs.

7. Hoe beschermt Banenmatch uw gegevens?

Banenmatch draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Banenmatch te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Banenmatch zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u Banenmatch verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Banenmatch in ieder geval binnen vier weken reageren.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Banenmatch mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Banenmatch dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@Banenmatch.


Versie augustus 2011